Ptáte se nás

Co je náhradní výchovná péče?

Náhradní výchovná péče je forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní rodině. Nejčastější formou je ústavní péče.

Co je ústavní výchova?

Ústavní výchovu nařizuje soud. Je to forma péče o děti, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině, jejichž výchova je závažně narušena nebo ohrožena.

Co je dětský domov?

Dětský domov je ústavní prostředí pro náhradní výchovu dětí. Poskytuje dítěti plné přímé zaopatření.
 • Soud nařídil ústavní výchovu
 • Je třeba mládež okamžitě umístit do náhradní výchovy nahrazující výchovu rodičů na dobu, než rozhodne soud
 • Na základě dohody rodičů nebo jiných zákonných zástupců s diagnostickým ústavem, který dětský domov odborně vede

Jaké jsou typy náhradní rodinné péče?

Pěstounská péče
Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěti i odměnu těm, kteří se dítěte ujali. V rámci této péče může být dítě svěřeno fyzické osobě nebo do společné péče manželů. Pěstoun musí poskytovat záruku řádné výchovy dítěte, ale má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. K výkonu mimořádných záležitostí žádá zákonného zástupce dítěte. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu, který může také rozhodnout o jejím zrušení. V případě svěření dítěte do pěstounské péče není vyloučen styk původních rodičů s dítětem. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte nebo může být zrušena z důležitých důvodů rozhodnutím soudu.
Typy pěstounské péče
 • Individuální – probíhá v běžném rodinném prostředí
 • Skupinová – probíhá v zařízeních pro výkon pěstounské péče nebo v SOS vesničkách.
Adopce
Při adopci (osvojení) přijímají manželé či jednotlivci opuštěné dítě za vlastní a mají k němu stejná práva a povinnosti, jako by byli jeho rodiči. Adopcí vzniká mezi osvojiteli a dítětem podobný vztah, jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi. Vzájemná práva mezi dítětem a biologickými rodiči zanikají. Dítě získává příjmení nových rodičů. Osvojit lze pouze dítě nezletilé a to rozhodnutím soudu za předpokladu, že zájemce měl dítě ve své rodině nejméně tři měsíce na své náklady.
Typy adopce
 • Adopce prostá, obyčejná (zrušitelná) – v tomto případě se adoptivní rodiče nezapisují do matriky. Prosté osvojení může soud zrušit z důležitých důvodů na návrh osvojitele nebo osvojence.
 • Adopce nezrušitelná - rodiče jsou na základě rozhodnutí soudu zapsáni v matrice místo rodičů osvojence. Toto osvojení nelze zrušit.

Odkud přicházejí opuštěné děti?

V naprosté většině se setkáváme s životními osudy sociálně osiřelých dětí, které mají matku i otce, nebo alespoň jednoho z nich, ale ti se o ně nemohou, nechtějí nebo neumějí starat.
Děti vhodné pro náhradní rodinnou péči
Dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině.
Děti vhodné pro pěstounskou péči
Především sociálně osiřelé děti, které potřebují nejen trvalou individuální péči, ale i dlouhodobou výchovu v náhradní rodině.

Co dělat, pokud se rozhodnete přijmout opuštěné dítě?

 • Navštivte úřad obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého bydliště
 • Sociální pracovnice s Vámi provede rozhovor, který je zaměřen na důvody, motivaci Vašeho rozhodnutí, Vaše představy o dítěti (věk, pohlaví, barva pleti, ochota přijmout dítě se zdravotním postižením apod.)
 • Sociální pracovnice pak vysvětlí další potřebné náležitosti a předá formulář žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny
 • Po posouzení a zpracování všech dostupných informací bude Vaše žádost předána pracovišti krajského úřadu. Budete pozváni k psychologickému hodnocení , v němž budou shrnuty zkušenosti Vašeho života, Vaše dětství, manželství a jeho stabilita, charakterové vlastnosti, rodičovské postoje a důvody, které Vás přivedly k přijetí opuštěného dítěte. Závěr psychologického posouzení se stává součástí žádosti.
Footer bottom
 Náš domov  |  Povinně zvěřejněné informace   |  Historie  |  Prožili jsme  |  Galerie  |  Výroční zpráva  |  Ptáte se nás  |  Kontakt  
                                                         
We use Plus4U powered by Unicorn Universe